กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร

ส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กลุ่ม

หน่วยงาน หมาบเลขโทรศัพท์ สายตรง หมาบเลขโทรศัพท์ ภายใน
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 0875882881 02 6373320
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1456 ครั้ง