กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่ม
91. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3)
90. ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 21)
ดาวน์โหลด :
89. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีฯ (ฉบับที่ 3)
88 ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 20)
ดาวน์โหลด :
87ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 19)
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1915 ครั้ง