กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่ม
11 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 8-2563 ลว 8 เม.ย. 63
10 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ลว. 3 เม.ย. 63
9 ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 2)
ดาวน์โหลด :
8 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6-2563
ดาวน์โหลด :
7 ข้อกำหนดออกตามความ ม. 9 (ฉบับที่ 1)
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1917 ครั้ง