กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้งสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ มท

กลุ่ม
521 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 5715 ลว 4 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)
520 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 5603 ลว 30 ก.ย. 64 (ศบค.มท.)
519 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 5577 ลว 29 ก.ย. 64 (ศบค.มท.)
518 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 5576 ลว 29 ก.ย. 64 (ศบค.มท.)
517 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 5523 ลว 27 ก.ย. 64 (ศบค.มท.)


.. 5 6 7 8 9 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16082 ครั้ง