กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้งสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ มท

กลุ่ม
42 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 2498 ลว 30 เม.ย. 63 (ศบค.มท.)
41 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 2497 ลว 29 เม.ย. 63 (ศบค.มท.)
40 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 2473 ลว 28 เม.ย. 63 (ศบค.มท.)
39 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 2472 ลว 28 เม.ย. 63 (ศบค.บค.)
38 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 2431 ลว 24 เม.ย. 63 (ศบค.มท.)



จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4477 ครั้ง