กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้งสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ มท

กลุ่ม
536 โทรสารในราชการ มท. ที่ มท 0230-ว 6038 ลว 21 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)
535 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 6021 ลว 20 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)
534 โทรสารในราชการ มท. ที่ มท 0230-ว 5974 ลว 19 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)
533 โทรสารในราชการ มท. ที่ มท 0230-ว 5958 ลว 18 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)
532 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 5930 ลว 15 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)


.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14434 ครั้ง