กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้งสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ มท

กลุ่ม
541 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 6205 ลว 30 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)
540 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 6194 ลว 29 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)
539 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 6162 ลว 28 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)
538 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 6064 ลว 23 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)
537 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 6039 ลว 21 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11191 ครั้ง