กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้งสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ มท

กลุ่ม
374 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 2679 ลว 11 พ.ค. 64 (ศบค.มท.)
373 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-6700 ลว 7 พ.ค. 64 (ศบค.มท.)
372 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 2640 ลว 7 พ.ค. 64 (ศบค.มท.)
371 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-6586 ลว 5 พ.ค. 64 (ศบค.มท.)
370 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 2594 ลว 5 พ.ค. 64 (ศบค.มท.)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4478 ครั้ง