กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้งสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ มท

กลุ่ม
1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0204.1-ว 1208 ลว. 26 ก.พ. 63จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16083 ครั้ง