กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้งสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ มท

กลุ่ม
379 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-6884 ลว 12 พ.ค. 64 (ศบค.มท.)
378 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 2730 ลว 12 พ.ค. 64 (ศบค.มท.)
377 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-6802 ลว 11 พ.ค. 64 (ศบค.มท.)
376 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 2705 ลว 11 พ.ค. 64 (ศบค.มท.)
375 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-6766 ลว 11 พ.ค. 64 (ศบค.มท.)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4482 ครั้ง