กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้งสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ มท

กลุ่ม
551 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 6546 ลว 17 พ.ย. 64 (ศบค.มท.)
550 หนังสือ ศบค.มท. ด่วน ที่ มท 0230-ว 6544 ลว 17 พ.ย. 64 (ศบค.มท.)
549 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 6482 ลว 13 พ.ย. 64 (ศบค.มท.)
548 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 6459 ลว 12 พ.ย. 64 (ศบค.มท.)
547 หนังสือ ศบค.มท. ด่วน ที่ มท 0230-ว 6394 ลว 10 พ.ย. 64 (ศบค.มท.)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21468 ครั้ง