กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้งสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ มท

กลุ่ม
338 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-5866 ลว 21 เม.ย. 64 (ศบค.มท.)
337 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 2310 ลว 21 เม.ย. 64 (ศบค.มท.)
336 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-5761 ลว 20 เม.ย. 64 (ศบค.มท.)
335 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 2272 ลว 20 เม.ย. 64 (ศบค.มท.)
334 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-5705 ลว 19 เม.ย. 64 (ศบค.มท.)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4003 ครั้ง