กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้งสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ มท

กลุ่ม
529 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 5864 ลว 12 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)
528 หนังสือ ศบค.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-14601 ลว 6 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)
527 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 5759 ลว 6 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)
526 หนังสือ ศบค.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-14548 ลว 5 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)
525 โทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230-ว 5733 ลว 5 ต.ค. 64 (ศบค.มท.)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10113 ครั้ง