กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อสั่งการ ปภ./กอปภ.ก./บกปภ.ช.

ข้อส่งการ ปภ.

กลุ่ม
3 หนังสือ บกปภ.ช. ด่วนที่สุด ที่ มท 0624(บกปภ)-17 ลว. 25 ม.ค. 63
2 หนังสือ บกปภ.ช. ด่วนที่สุด ที่ มท 0624(บกปภ)-ว 16 ลว. 25 ม.ค. 63
1 ประกาศ ปภ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ลว. 28 ก.พ. 63



จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3411 ครั้ง