กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2565

กลุ่ม
สรุปการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลด :
รายงานการประชุมกรม ปภ..pdf ( 4.62 MB ) ( ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
1. หนังสือแจ้งจังหวัด.pdf ( 0.52 MB ) ( ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
การรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565
ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ดาวน์โหลด :
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด มท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565


.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24350 ครั้ง