กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2565

กลุ่ม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
รายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021)
ดาวน์โหลด :
Annual Report 2021.pdf ( 54.53 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ข้อมูลผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายจ่ายลงทุน) เดือนมิถุนายน 2565
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด มท. ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ข้อมูล ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ ครังที่ 1/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2565


.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24343 ครั้ง