กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2565

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ ครังที่ 1/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบสิ้นไตรมาสที่ 3
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 9 เดือน
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3)
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24349 ครั้ง