กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2565

กลุ่ม
สรุปการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 สิงหาคม 2565
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญภายใต้เป้าหมายการให้บริการ มท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน 31 ก.ค. 2565


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24342 ครั้ง