กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2565

กลุ่ม
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2565
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ ครังที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2565
การนำเข้าข้อมูลในระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี


.. 8 9 10 11 12 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24344 ครั้ง