กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2565

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน 31 ส.ค. 2565
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญภายใต้เป้าหมายการให้บริการ มท. ประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ ครังที่ 1/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
สรุปการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการติดตามประเมินผลแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 (ระยะสิ้นสุดแผน)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24348 ครั้ง