กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
ดาวน์โหลด :
_ที่_มท_0606-ว9788_ลว._16_พย._63.pdf ( 0.40 MB ) ( ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
เอกสารแนบ.pdf ( 2.75 MB ) ( ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
สรุปรายงานผล ไตรมาส4-63.pdf ( 4.39 MB ) ( ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


.. 3 4 5 6 7

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20881 ครั้ง