กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่ม
การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3 และ 4)
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึงศูนย์เขต.pdf ( 1.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 87 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงาน 10 ประเด็นขับเคลื่อนงาน ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สู่ทศวรรษที่3 ประจำเดือนมกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
ส่วนกลาง.pdf ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
สรุปผล 10 ประเด็น.pdf ( 3.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 226 ครั้ง)
ศูนย์ 1-18.pdf ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
จังหวัด.pdf ( 0.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 152 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รอบสิ้นไตรมาสที่ 1
ดาวน์โหลด :
ส่วนกลาง.pdf ( 0.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
เขต1-18.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 83 ครั้ง)
ผวจ..pdf ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
ดาวน์โหลด :
https://forms.gle/FTXBk4Wa1zmMiq4H6 ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4)
ดาวน์โหลด :
สำนักงาน ปภ. จังหวัด.pdf ( 0.42 MB ) ( ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
ผอ.สำนัก-กอง-ศูนย์.pdf ( 0.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
เอกสารแนบ.pdf ( 5.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 10 ประเด็นขับเคลื่อนงาน ปภ.


.. 3 4 5 6 7

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20480 ครั้ง