กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย
รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
เนื้อหา Annual Report 2020.pdf ( 95.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบสิ้นเดือนมีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 2)


.. 3 4 5 6 7

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20485 ครั้ง