กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 - 25 กรกฎาคม 2564)
รายงานผลตัวชี้วัดงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ดาวน์โหลด :
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564


.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20479 ครั้ง