กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน ประจำเดทชือนมิถุนายน-กรกฎาคม2564
ดาวน์โหลด :
เอกสาร3.pdf ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
เอกสาร2.pdf ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
เอกสาร1.pdf ( 0.60 MB ) ( ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวช้วัดที่สำคัญไภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย
รายงานผลความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3
รายงานความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20484 ครั้ง