กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่ม
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4)
ดาวน์โหลด :
สำนักงาน ปภ. จังหวัด.pdf ( 0.42 MB ) ( ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
ผอ.สำนัก-กอง-ศูนย์.pdf ( 0.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
เอกสารแนบ.pdf ( 5.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 10 ประเด็นขับเคลื่อนงาน ปภ.
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
ดาวน์โหลด :
_ที่_มท_0606-ว9788_ลว._16_พย._63.pdf ( 0.40 MB ) ( ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
เอกสารแนบ.pdf ( 2.75 MB ) ( ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
สรุปรายงานผล ไตรมาส4-63.pdf ( 4.39 MB ) ( ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18939 ครั้ง