กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่ม
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สิงหาคม)
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรกฎาคม)
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2564
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
รายงานผลความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2564 ไตรมาสที่ 3
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20478 ครั้ง