กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2565

กลุ่ม
การนำเข้าข้อมูลในระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20880 ครั้ง