กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2565

กลุ่ม
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบสิ้นไตรมาสที่ 3
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 9 เดือน
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3)
ดาวน์โหลด :
ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 23297 ครั้ง