กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2566

กลุ่ม
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญภายใต้เป้าหมายการให้บริการ มท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลการดำเนินงานและการใข้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่1)
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (M&E Budgeting System)
สรุปผลโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบการตืดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช่จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (M&E Budgeting System)


1 2 3 4 5

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27138 ครั้ง