กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2566

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ดาวน์โหลด :
มท 0606-ว9668 15.9.66 ปภ.จ.pdf ( 1.56 MB ) ( ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
มท 0606-ว2845 15.9.66 ส่วนกลาง.pdf ( 1.58 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
มท 0606-ว2844 15.9.66 ศ.เขต.pdf ( 1.56 MB ) ( ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สิ้นไตรมาสที่ 3)
ดาวน์โหลด :
มท 0606-ว9669 15.9.66ปภ.จ.pdf ( 1.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
มท 0606-ว2839 15.9.66 ส่วนกลาง.pdf ( 1.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
มท 0606-ว2838 15.9.66 ศ.เขต.pdf ( 1.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน ณ 31 สิงหาคม 2566
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน ณ 31 กรกฎคม 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ดาวน์โหลด :
1. บันทึกรายงาน ปลัด มท..pdf ( 0.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
3. แบบรายงาน กตน.2.pdf ( 1.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31119 ครั้ง