กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่ม
(ร่าง) รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
เอาขึ้นเว็ป 21.4.64.pdf ( 14.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบสิ้นเดือนมีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 2)
ดาวน์โหลด :
ปก.docx ( 0.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3 และ 4)
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึงศูนย์เขต.pdf ( 1.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงาน 10 ประเด็นขับเคลื่อนงาน ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สู่ทศวรรษที่3 ประจำเดือนมกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
ส่วนกลาง.pdf ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
สรุปผล 10 ประเด็น.pdf ( 3.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)
ศูนย์ 1-18.pdf ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
จังหวัด.pdf ( 0.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 117 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รอบสิ้นไตรมาสที่ 1
ดาวน์โหลด :
ส่วนกลาง.pdf ( 0.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
เขต1-18.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
ผวจ..pdf ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
ดาวน์โหลด :
https://forms.gle/FTXBk4Wa1zmMiq4H6 ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18762 ครั้ง