กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

2566

กลุ่ม
13/7/2566
แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565-2570 แจัดทำขึ้นโดยใช้แนวคิด DDPM+S เพื่อพัฒนาภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งทางยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Position Organization) ใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์สาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรและการสร้างการมีส่วนร่วม การรู้รับปรับตัวและฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนมาใช้พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2/6/2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ” เพื่อเป็นการสื่อสารแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่สาธารณะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยได้อย่างยั่งยืนโดยใช้เกมส์เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้แก่เยาวชนและประชาชนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการป้องกันตนเอง ครอบครัวและชุมชนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคม
22/5/2566
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และบริบทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภทของงบประมาณรวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทาง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ และแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง” อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24261 ครั้ง