กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

2565

กลุ่ม
29/4/2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565 - 2570 สู่ทศวรรษที่ 3” ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565 - 2570 ตลอดจนการกำหนดจุดยืน (Positioning) ที่มุ่งเป้าทางยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2565-2570 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
29/4/2565
นส. ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ปภ. สอดคล้องแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยรายปี 2565 ประกอบด้วย ๕ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนที่ ๓ ทิศทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนที่ ๔ แผนงาน/โครงการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการรายปีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9/5/2565
ปภ. ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะส่งผลให้หน่วยงานเกิดความเสียหายและส่งผลกระทบในอนาคตให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ กฎระเบียบ งบประมาณ รวมทั้งภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18982 ครั้ง