กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ.2564

กลุ่ม
1 2 3 4 5
5/2/2564
หัวข้อ สรุปผลการประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7/2/2564
หัวข้อ สรุปประเด็นการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
15/1/2564
หัวข้อ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
14/12/2563
หัวข้อ สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงมหาดไทย
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60922 ครั้ง