กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ.2564

กลุ่ม
1 2 3
2/11/2563
เรื่อง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29/10/2563
เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29/10/2563
เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29/10/2563
หลักเกณฑ์และกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 51239 ครั้ง