กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ.2564

กลุ่ม
1 2 3 4 5
28/9/2564
หัวข้อ สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5/7/2564
หัวข้อ การดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรของรัฐบาล
1/5/2564
หัวข้อ สรุปผลการประชุมเตรียมการและจัดทำคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24/2/2564
หัวข้อ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงมหาดไทย
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60923 ครั้ง