กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ.2564

กลุ่ม
1 2 3
15/1/2564
หัวข้อ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
14/12/2563
หัวข้อ สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงมหาดไทย
14/12/2563
หัวข้อ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับหน่วยงาน รายไตรมาสและรายเดือน
23/11/2563
หัวข้อ สรุปผลการประชุมเพื่อมอบแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 51242 ครั้ง