กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ.2564

กลุ่ม
1 2 3 4 5
2/4/2565
หัวข้อ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับหน่วยงาน และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย
3/11/2564
หัวข้อ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
14/10/2564
หัวข้อ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหน่วยงาน
28/9/2564
หัวข้อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 63600 ครั้ง