กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ.2564

กลุ่ม
1 2 3 4 5
15/1/2565
หัวข้อ สรุปผลการประชุมก้าวสู่การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ : การเปิดตัวคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ
3/12/2564
หัวข้อ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย
3/11/2564
หัวข้อ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
14/10/2564
หัวข้อ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหน่วยงาน
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 58441 ครั้ง