กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ.2564

กลุ่ม
1 2 3
24/2/2564
หัวข้อ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงมหาดไทย
5/2/2564
หัวข้อ สรุปผลการประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7/2/2564
หัวข้อ สรุปประเด็นการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
15/1/2564
หัวข้อ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 50831 ครั้ง