กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และความมั่นคง

หนังสือราชการ

กลุ่ม
19/11/2557
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2557
19/11/2557
การน้อมนำกระแสพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ
19/11/2557
การทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาธารณภัย พ.ศ. 2553-2557 และการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4024 ครั้ง