กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ” ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและนำมาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุง ทบทวน และจัดทำร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้มีความสมบูรณ์ ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามลำดับต่อไป
(ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ใช้ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างแผนฯ" ระหว่างวันที่ 19-21 กค.63 รร. มิราเคิล แกรนด์ คอนเวินชั่น กทม.
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 104456 ครั้ง