กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วยนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่ม
แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2565 - 2570
แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565-2570 จัดทำขึ้นโดยใช้แนวคิด DDPM+S เพื่อพัฒนาภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งทางยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Position Organization) ใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์สาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรและการสร้างการมีส่วนร่วม การรู้รับปรับตัวและฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนมาใช้พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
1.แผ่นพับแผนยุทธฯ.pdf ( 98.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 106916 ครั้ง