กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2566

กลุ่ม
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สิ้นไตรมาสที่ 3)
ดาวน์โหลด :
มท 0606-ว9669 15.9.66ปภ.จ.pdf ( 1.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
มท 0606-ว2839 15.9.66 ส่วนกลาง.pdf ( 1.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
มท 0606-ว2838 15.9.66 ศ.เขต.pdf ( 1.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31122 ครั้ง