กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2566

กลุ่ม
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน ณ 31 กรกฎคม 2566จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31123 ครั้ง