กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วยนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่ม
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และบริบทที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส ประเภทของงบประมาณ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง” อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 99964 ครั้ง