กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนติดตามประเมินผล

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 99968 ครั้ง