กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2565

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ ครังที่ 1/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2565จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24345 ครั้ง