กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2565

กลุ่ม
สรุปการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการติดตามประเมินผลแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 (ระยะสิ้นสุดแผน)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31120 ครั้ง