กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนติดตามประเมินผล

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตามติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐฐาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้ง1/2564
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 82616 ครั้ง