กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนนโยบายภัยจากธรรมชาติ

กลุ่ม
เอกสารประกอบการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2564-2570 และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564-2570
ดาวน์โหลด :
ตัวอยางแผน อปท. 64-70.zip ( 1.55 MB ) ( ดาวน์โหลด 3,282 ครั้ง)
ตัวอย่าง แผน ปภ. อำเภอ.zip ( 2.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 590 ครั้ง)
แนวทางอำเภอ.pdf ( 0.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 372 ครั้ง)
แนวทางอำเภอ.doc ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 380 ครั้ง)
แนวทาง อปท.pdf ( 0.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 809 ครั้ง)
แนวทาง อปท.doc ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,056 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 80604 ครั้ง