กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนนโยบายภัยจากธรรมชาติ

กลุ่ม
สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ” ครั้งที่ ๑
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ” ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและนำมาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุง ทบทวน และจัดทำร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้มีความสมบูรณ์ ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามลำดับต่อไป
ดาวน์โหลด :
200827100730.pdf ( 2.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 519 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 80605 ครั้ง