กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนนโยบายภัยจากธรรมชาติ

กลุ่ม
(ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ใช้ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างแผนฯ" ระหว่างวันที่ 19-21 กค.63 รร. มิราเคิล แกรนด์ คอนเวินชั่น กทม.
ดาวน์โหลด :
สารบัญ.pdf ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 559 ครั้ง)
ปก.pdf ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 375 ครั้ง)
11-ภาคผนวก ข นิยามศัพท์.pdf ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 253 ครั้ง)
9-บทที่ 9.pdf ( 0.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 238 ครั้ง)
8-บทที่ 8.pdf ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 199 ครั้ง)
7-บทที่ 7.pdf ( 0.39 MB ) ( ดาวน์โหลด 200 ครั้ง)
6-บทที่ 6.pdf ( 0.68 MB ) ( ดาวน์โหลด 265 ครั้ง)
5 บทที่ 5.pdf ( 1.25 MB ) ( ดาวน์โหลด 228 ครั้ง)
4-บทที่ 4.pdf ( 0.56 MB ) ( ดาวน์โหลด 241 ครั้ง)
3-บทที่ 3.pdf ( 1.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 2,369 ครั้ง)
2-บทที่ 2.pdf ( 0.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 423 ครั้ง)
1-บทที่ 1.pdf ( 1.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 498 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 72537 ครั้ง