กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อสั่งการ ปภ./กอปภ.ก./บกปภ.ช.

ข้อส่งการ ปภ.

กลุ่ม
2 หนังสือ บกปภ.ช. ด่วนที่สุด ที่ มท 0624(บกปภ)-ว 16 ลว. 25 ม.ค. 63จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1875 ครั้ง