กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อสั่งการ ปภ./กอปภ.ก./บกปภ.ช.

ข้อส่งการ ปภ.

กลุ่ม
1 ประกาศ ปภ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ลว. 28 ก.พ. 63จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1872 ครั้ง