กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กลุ่ม
สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและต่อยอดแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "อนาคต ปภ. อนาคตเรา"
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 72544 ครั้ง