กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์

หนังสือราชการ

กลุ่ม

การน้อมนำกระแสพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ

การน้อมนำกระแสพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ
การน้อมนำกระแสพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2931 ครั้ง