กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

2565

กลุ่ม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565 - 2570 สู่ทศวรรษที่ 3”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565 - 2570 สู่ทศวรรษที่ 3” ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565 - 2570 ตลอดจนการกำหนดจุดยืน (Positioning) ที่มุ่งเป้าทางยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2565-2570 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 26417 ครั้ง