กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

2565

กลุ่ม

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นส. ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ปภ. สอดคล้องแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยรายปี 2565 ประกอบด้วย ๕ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนที่ ๓ ทิศทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนที่ ๔ แผนงาน/โครงการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการรายปีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 26415 ครั้ง