กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

2565

กลุ่ม

แผนบริหารความเสี่ยงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2565

ปภ. ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะส่งผลให้หน่วยงานเกิดความเสียหายและส่งผลกระทบในอนาคตให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ กฎระเบียบ งบประมาณ รวมทั้งภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24262 ครั้ง